Qui som?

La Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC), fundada l’any 1977, és una societat científica dins el marc de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

La SOCMIC té com a principals objectius:

  1. 1. Agrupar tots els professionals del malalt crític.
  2. 2. Contribuir a la millora científica dels seus associats.
  3. 3. Promoure el desenvolupament de la medicina intensiva.
  4. 4. Assessorar i col·laborar amb els organismes públics, universitats i societats privades en relació a l’atenció del malalt crític.
  5. 5. Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.

MISSIÓ

La SOCMIC és una societat multidisciplinar, la missió de la qual és integrar, promoure i transmetre els valors i interessos dels professionals relacionats amb l’atenció del malalt crític, generant valor als seus associats.

La SOCMIC procura la projecció social i professional de la medicina i de la infermeria intensiva.

POLÍTIQUES GENERALS

Las polítiques generals de la SOCMIC establertes en el seu Pla Estratègic són les següents:

Política de qualitat:

La SOCMIC promourà els valors relacionats amb la bioètica procurant estendre entre els seus associats la preocupació per la qualitat tècnica i percebuda.

Política de clients:

La SOCMIC orientarà les seves activitats a aquelles accions que suposin un valor afegit percebut pels seus associats, constituint-se un element integrador i promotor dels interessos dels professionals i de l’especialitat de medicina intensiva.

Política de gestió del coneixement:

La SOCMIC exercirà de vehicle transmissor del coneixement que es genera en torn a la medicina intensiva, estenent de forma activa, a través de diferents mitjans, el coneixement i garantint la qualitat de la informació.

Política de relaciones institucionals i professionals:

La SOCMIC defendrà els valors professionals que configuren les pràctiques d’excel·lència dins de l’especialitat de medicina intensiva, procurant el seu coneixement i comprensió per part dels seus associats i per part de tercers que poden influir en l’evolució de la malaltia.

La SOCMIC vetllarà per la competència professional dels professionals vinculats a l’atenció del malalt crític.

La SOCMIC generarà aportacions al estat d’opinió nacional e internacional sobre les professions relacionades amb l’atenció del malalt crític.

La SOCMIC garantirà, a través de la seva presència activa en fòrums del sector i de la interacció amb d’altres institucions, la defensa dels interessos de l’especialitat i dels seus professionals exercint d’òrgan de representació de l’especialitat en l’àmbit de Catalunya.

La SOCMIC procurarà la relació amb d’altres col•lectius professionals relacionats amb l’atenció del malalt crític.

Política econòmica-financera:

La SOCMIC procurarà unes fonts suficients de finançament a través dels seus associats i d’altres ingressos, per poder dedicar esforços als seus objectius de forma activa i sostinguda en el temps.