Grups de treball

Grup de Treball de Sèpsia i Xoc Sèptic (GT-SiXS)

Coordinador: Juan Carlos Yébenes Reyes

Secretaria: Carol Lorencio

Objectius:

 • 1. Objectius assistencials: L’objectiu prioritari del grup de treball es el disseny i implementació de un nou circuit assistencial, multidisciplinar i interhospitalari pel maneig de la sèpsia greu, així com la utilització de eines de retroalimentació per millorar l’adherència a les guies de pràctica clínica vigents.
 • 2. Objectius docents: dissenyar i implementar eines formatives per millorar el maneig dels malalts amb sèpsia greu
 • 3. Objectius de recerca: Dissenyar estudis multicèntrics per aprofundir en el diagnòstic, maneig i tractament de la sèpsia greu

Publicacions:


Enllaços d'interès:

Grup de Treball de Gestió i Planificació

Coordinador: pendent d'assignació

Coordinador adjunt: Josep Trenado

Objectius:

 • La millora de l’atenció al pacient crític mitjançant la optimització de la gestió clínica

GTDE 'Grup de Treball de Depuració Extracorpòria'

Coordinador: Joan Sabater Riera

Objectius:

 • 1. Realització de recerca per mitjà d'estudis i assajos clínics: En aquest sentit el GTDE ha plantejat 2 estudis epidemiològics, el FiltreCAT i el REGISFRA.
 • 2. Actualitzacions d’ aspectes relacionats amb la Medicina Intensiva: L'estudi de les TDE exigeix la continua actualització de totes aquestes tècniques que s'utilitzen en el tractament del fracàs renal agut i en la sepsis.
 • 3. Realització de cursos de formació o actualització: Des del GTDE s'ha formulat un curs de formació teòric-pràctic en l'àmbit de les TDE que enguany arribarà a la 5ª edició. També s'estan plantejant altres formats de curs paral·lels, de cara a ampliar la oferta formativa.

Toxicologia Clínica

Coordinador: Dr. Jaume Baldirà Martínez de Irujo

Objectius:

 • Difusió de la Toxicologia Clínica en l'àmbit assistencial del pacient agut i greu.
 • Possibilitar la realització de treballs, fonamentalment clínics, que ajudin a millorar l'assistència del pacient intoxicat agut.
 • Agrupar informació de casuística, ja que algunes intoxicacions tenen un alt potencial de morbimortalitat i no és alta la seva prevalença.
 • Cooperar amb altres grups de treball dins i fora de la SOCMIC.

Grup de Treball de Cures Intensives Cardiològiques

Coordinadora: Maria Dolores Carrasco González

Objectius:

 • 1. Promoure l'intercanvi i la divulgació de coneixements entre tots els professionals que treballen amb el malalt cardiològic.
 • 2. Facilitar la col·laboració científica, activant i afavorint treballs col·lectius de recerca que ajudin a avançar i millorar en el benestar i pronòstic en el camp de la medicina intensiva.

Projectes:

 • Actualització d'aspectes relacionats amb la Medicina Intensiva cardiològica.
 • Realització de cursos de formació.
 • Elaboració de Guies de Pràctica Clínica i Recomanacions.
 • Realització de recerca per mitjà d'estudis i assajos clínics.

Grup de Treball del Pacient Politraumàtic i Neurocrìtic

Coordinador: Dr. Jacinto Baena
(Jacinto.baena@vallhebron.cat)

Secretari: Dr. Gabriel Jimenez

Objectius:

 • 1. Consensuar i divulgar el coneixement sobre el pacient politraumàtic
 • 2. Elaboració de recomanacions
 • 3. Promoció de la investigació mitjançant estudis i assaigs clínics
 • 4. Col·laboració amb altres grups de treball dins i fora de la SOCMIC ( SCCOT, SOCMUE, SEM, SCC, SCP, Bombers)

Grup de Treball de Suport Vital i Ressuscitació

Coordinador: Juan Carlos Ruiz Rodríguez

Objectius:

 • 1. Desenvolupar eines que permetin conèixer l'epidemiologia de l'aturada cardiorespiratòria intrahospitalària (registres estandarditzats) i explotar les dades per tal d'implementar millors pràctiques.
 • 2. Fomentar les millors pràctiques (infraestructures institucionals, vies clíniques i processos assistencials) per a cada intèrval (preaturada, intraaturada i postaturada)
 • 3. Estendre la formació bàsica i continuada a tot el personal sanitari, particularment, i en forma curricular, a l'adscrit als Serveis de Medicina Intensiva
 • 4. Difondre un canvi cultural dels intensivistes respecte l'aturada cardíaca, el maneig estandarditzat en la fase postaturada i en el pronòstic
 • 5. Promoure la creació de comissions hospitalàries multidisciplinars d'emergències i aturades, i liderar-les, amb la finalitat última de garantir la seguretat dels pacients mitjançant control continu de la qualitat en tots els aspectes anteriors
 • 6. Encoratjar la investigació aplicada en tots els aspectes (epidemiològics, clínics, educacionals i d'implementació)

Grup de Treball d’insuficiència respiratòria (GIRCat)

Coordinador: Melinda Koborzan

Objectius:

 • 1. Promoure l'intercanvi i la divulgació de coneixements entre tots els professionals que treballen amb el malalt crític amb patologia respiratòria greu primària o secundaria.
 • 2. Facilitar la col·laboració científica, afavorint treballs col•lectius de recerca per avançar en el coneixement de la fisiopatologia i el tractament de la insuficiència respiratòria aguda.
 • 3. Facilitar la formació continuada dels professionals en l’àmbit de la fisiopatologia de la insuficiència respiratòria aguda així com en el dels diferents tractaments de suport
 • 4. Promoure estratègies d’actuació en relació a la seguretat del pacient crític amb patologia respiratòria aguda, especialment el pacient sotmès a ventilació mecànica invasiva i no invasiva

Grup de Treball en Metabolisme i Suport Nutricional

Coordinador: Juan Carlos López Delgado

Secretari: Laura Sánchez Alés

Objectius:

 • 1. Actualitzar i afavorir la implementació del coneixement en els àmbits del Grup de Treball.
 • 2. Actuar com a grup de recerca, desenvolupant estudis i assajos clínics multicèntrics.
 • 3. Potenciar la difusió del coneixement científic a través d’accions formatives, ponències i cursos.
 • 4. Actuar com a òrgan de consulta i assessorament tant de la Junta Directiva com del Comitè Científic de la SOCMIC.

Grup de Treball de Donació i Trasplantaments

Coordinador: Cristopher Mazo Torre

Objectius:

 • - "OBJETIVOS ASISTENCIALES: Facilitar la asistencia clínica mediante la creación de un foro de conocimiento donde los profesionales implicados puedan compartir sus experiencias, protocolos y guias clinicas.
 • - OBJETIVOS DOCENTES: Divulgar la actualizacion del conocimiento en el área de la donación y trasplante de órganos y tejidos, mediante la realización de cursos formativos en todos los formatos posibles, presentación en congresos y reuniones científicas además de ayudar en la informacion a la poblacion general sobre donacion y trasplante en todos los ambitos.
 • - OBJETIVOS INVESTIGACIÓN. Fomentar la investigación en red y colaborativa en el campo de la donación y trasplante mediante la realización de programas de investigación multicentricos."

Grup de Treball en Ecografia del Malalt Crític

Coordinador: Lluís Zapata Fenor

Objectius:

 • Agrupar els professionals del malalt crític amb interès a l’ecografia.
 • Promoure l’intercanvi i l’actualització del coneixement en tots els camps que engloba l’ecografia en els nostres malalts: cardíaca, pleuro-pulmonar, vascular, abdominal...
 • Facilitar la recerca multicèntrica.
 • Realització de cursos de formació i actualització
 • Col·laborar amb altres grups de treball dins i fora de la SOCMIC

Grup de Treball Analgèsia Sedació i Delirium

Coordinadora: Olga Vallès Fructuoso

Objectius assistencials:

 • Prevenció, monitoratge i tractament del dolor mitjançant una analgèsia multimodal al malalt crític.
 • Prevenció, monitoratge i tractament de l’agitació amb sedació acurada del malalt crític.
 • Prevenció de la miopatia adquirida del malalt crític amb monitoratge del bloqueig neuromuscular i promovent la mobilització precoç del malalt crític.
 • Prevenció, monitoratge i tractament farmacològic i no farmacològic del delirium del malalt crític.
 • Contribuir a la humanització de les cures crítiques.

Objectius docents:

 • Fomentar cursos sobre prevenció monitoratge i tractament del dolor, la sedació, el delirium i la miopatia adquirida dirigit a tant a metges com a infermeria de crítics

Objectius de recerca:

 • Liderar i/o participar en estudis i assaigs clínics sobre els temes del grup per reflectir la seva importància clínica, humana, estratègica i de
 • Participar a congressos i reunions de la societat amb ponències i/o comunicacions.

Grup de Treball Rehabilitació integral del pacient crític

Coordinadora: Mònica Magret Iglesias

Objectius assistencials:

 • - Promoure la creació d’equips multidisciplinars d’atenció a la rehabilitació integral dels pacients crítics.
 • - Promoure la creació de consultes de PICS en els diferents Serveis de Medicina Intensiva.

Objectius docents:

 • - Redactar documents de consens que incloguin recomanacions i protocols per a implementar programes de:
  • o Rehabilitació funcional: mobilització precoç
  • o Rehabilitació respiratòria: fisioteràpia respiratòria
  • o Rehabilitació neurocognitiva

Objectius d'investigació':

 • - Promocionar i coordinar estudis d’investigació multicèntrics que permetin:
  • o Mesurar la incidència de la debilitat muscular adquirida a la UCI (DMAUCI), de la disfunció diafragmàtica associada a la ventilació mecànica (VIDD) i del PICS en els pacients crítics del nostre entorn.
  • o Mesurar la incidència de les alteracions neurocognitives
  • o Mesurar l’efectivitat de les mesures proposades en aquests síndroms.

Grup de Treball de Monitorització hemodinàmica, microcirculació i Oxigenació Tissular al pacient crític (MiTOCat)

Coordinador: Jaume Mesquida Febrer

Els objectius del grup de treball es defineixen en tres grans eixos:

1.- Assistencial.

 • Actualització i elaboració de recomanacions per a la pràctica clínica en l'àmbit de la monitorització hemodinàmica i la oxigenació tissular del pacient crític.

2.- Docència.

 • Promoció i participació en cursos de formació dirigits a professionals de la medicina intensiva.

3.- Recerca.

 • Creació i foment d'una xarxa de recerca en el territori. Es potenciarà la col·laboració entre centres per tal d'afavorir els treballs multicèntrics, així com actuar de plataforma d'ajuda en el disseny de treballs en el camp de l'hemodinàmica, l'oxigenació tissular i la microcirculació al pacient crític per qualsevol membre de la SOCMIC que ho sol·liciti.

Grup de Treball de Malalt Crític a l’Àmbit Extrahospitalari

Coordinador: Xaime García Nogales.

Objectius:

 1. Crear un àmbit de reunió i discussió científica centrat en la assitència al malalt crític fora dels hospitals, tant en la seva vesant d’atenció inicial com als trasllats entre les UCIs dels hospitals del nostre país.
 2. Atendre les particularitats del malalt crític fora de l’hospital així com identificar i donar resposta, des d’un punt de vista científic i basat en l’evidència, a les necessitats assistencials d’aquests malalts.
 3. Elaboració i actualització de recomanacions per a la pràctica clínica en l'àmbit de la medicina crítica extrahospitalària.
 4. Fomentar la recerca a l’àmbit de l’assistència del malalt crític extrahospitalari.
 5. Participar, al costat d’altres institucions sanitàries, en la docència centrada en el malalt crític al àmbit extrahospitalari.

Grup de Treball en Bioètica

Coordinadora: Olga Rubio Sanchiz

Objectius:

 • Assessorar altres grups i societats en aspectes relacionats amb la Bioètica.
 • Promoure formació per als membres de SOCMIC relacionada amb Bioètica.
 • Promoure la recerca en temes de vessant ètica relacionada amb cures intensives.
 • Facilitar la realització de documents de consens referent a temes relacionats amb la Bioètica i les cures intensives.

Grup de Treball de les Malalties Digestives

Coordinador: Nestor David Toapanta

 1. Homogeneïtzar i consensuar protocols de diagnòstic i tractament.
 2. Actualitzar la nostra formació acadèmica.
 3. Iniciar i promoure línies de recerca que ens permetin millorar l'atenció als nostres pacients.
 4. Promoure l’intercanvi i la divulgació de coneixements a nivell interhospitalari entre els professionals que treballen amb el pacient amb patologia digestiva crítica.

És per a nosaltres un plaer poder convidar-vos a formar part d'aquest grup de treball de malalties digestives de la societat catalana de medicina intensiva.

Formar Part d'un Grup de Treball

 • Si desitges formar part d'un Grup de Treball, contacta amb la Secretaria Tècnica de la SOCMIC a socmic@academia.cat